REFONDASYON   AYITI  AVAN   ELEKSYON

                                        APPEL  A   LA  JEUNESSE
      Ala penitans ! Ala tribilasyon ! Ala mizè ! Ala yon ma swife ! Ala yon gwo mòn kalvè pèp ayisyen an ap monte depi 1806.

   Pèp ayisyen an tounen  tankou yon bann ak yon makòn bèf k’ap soti nan mache Lestè ( latibonit ) avèk  yon lòt  tralye k’ap soti nan Sid men apye  pou politisyen  ak tout kominote entènasyonal la al sakrifye nan labatwa repiblik pòtoprens ke nou  tout konnen. Apali papa  Ayiti tounen yon gran savann  pou etranje vinn  prigale, fè tou sa nou konnen  yo: mete yon plòt isit yon lòtbò , apre sa  yo  va di  : men mesye  esklav yo ki kwè yo  endepandan. 

   Pèp ayisyen , jenès  ayisyen, se pa eleksyon ki mete demokrasi nan okenn peyi  sou latè. Men se bon òganizasyon, bon aranjman, bon pataj  pouvwa a toupatou nan yon peyi ki mennen demokrasi. Pa kite politisyen  kòronpi, san vizyon ak tout kominote entènasyonal la bannou blòf sa a kenbe. Kominote entènasyonal la konnen byen se bon pataj pouvwa, bon aranjman teritwa a, bon distribisyon  richès  ki bay estabilite, ki bay  pwogrè, anfen  ki bay demokrasi. Yo konnen bagay sa yo  pi byen pase nou. Poukisa yo pa ede  nou  mete bon  jan estrikti  nan peyi  dayiti

   Annou  pran ekzanp  sa a : si peyi pa nou an, peyi dayiti pa nou tout la te byen òganize ak responsab tout bon nan chak depatman nou yo, nou panse  gouvènman an  ta kapab kareman pran 360 milyon dola nan lajan PETRO CARIBE e pi l’ap founi  je  gade popilasyon  san bannou okenn  esplikasyon. Nou  panse  ke responsab  10  depatman jeyografik peyi a t’ap aksepte dezòd sa a, san konte  lòt  gògmagòg ki fèt ak lajan peyi a.

   Pè ayisyen , jenès  ayisyen : REFLECHI, REFLECHI. Pa kite politisyen k’ap vide diskou san valè, san sans, san fondman, politisyen k’ap kreye divizyon  nan mitan nou, ap fè pwomès anlè, san valè. Pèp ayisyen , jenès  ayisyen gen anpil lòt  ekzanp toujou. REFLECHI, OGANIZE NOU. Si  Toussaint, Dessalines ak tout lòt  yo te  batay pou bannou ENDEPANDANS, nou menm  nou dwe batay  san pran souf, fè sèvo nou  travay byen, nan LOD, nan DISIPLIN, nan  bon jan OGANIZASYON  pou nou kapab  REFONDE  NASYON  zansèt nou yo te mouri kite pou  nou tout la.  Se  objektif sa a menm pou nou pousuiv, pou nou travay lajounen  kon lannuit pou  fè  rive.  Se  lè sa a nou va  genyen yon peyi TOU NEF. Se lè sa a , pèp  ayisyen, jenès ayisyeen nou va genyen yon peyi djam. N’a  gade nan Nò, gade nan Sid, gade nan Lwès, gade nan Lès, nou  tout ansanm, nou tout alawonnbadè  nou  va frape  lestonmak  nou byen fò, lè sa a nou kapab   di ak tout fòs nou : CHE  MET !  CHE  METRES.

Pèp ayisyen, jenès ayisyen  andedan  peyi a  tankou deyò  peyi a, lilè, litan pou nou ranmase karaktè nou. Lilè, litan pou nou  kòmanse gran rasanbleman ki pou  mennen  nou  REFONDE NASYON pa nou tout la. Lilè, litan, pèp ayisyen , jenès ayisyen pou nou tout ansanm frape pye nou atè pou nou di ak yon sèl vwa :DESANTRALIZASYON  TOTAL  KAPITAL, nou ekzije. Pèp ayisyen, jenès ayisyen fòs la se nan men nou li ye; fè tande  vwa nou byen fò  Pèp ayisyen, jenès ayisyen, mesye politisyen  yo ak tout kominote  entènasyonal.la  pa dwe ap fè  nou fè  jiwèt, yo pa kapab oblije  nou fè  yon wout k’ap  mennen  nou toudwat  LABATWA. Pèp ayisyen, jenès ayisyen  se nou menm ki fòs la.  AYITI tou nèf la se nou menm ki pou fonde l pi vit posib..  Sa se twòp atò. Twòp enjistis ! Twòp  grangou ! Twòp politik. Twòp politisyen ! Okipasyon peyi dayiti  dire  twòp. Twòp  moun san vizyon  k’ ap vire won nan pouvwa  ki chita nan  repiblik  pòtoprens la.

   Pèp ayisyen, jenès  ayisyen sonje, sonje byen sak  pase peyi la France ak Napoléon  Bonaparte kite  vle retounen   nou  nan lesklavaj  apre  Toussaint  Louverture te fè redije  konstitisyon 1801 an. Sonje, sonje byen sak  pase  Napoléon  lè Dessalines ak  tout lòt  jeneral endijèn yo  te mete kokenn  chenn lame  sanginè  Napoléon  an  dewout. La  France  ak tout lame Napoléon  pèdi  St Domingue.

   Sonje, sonje, Napoléon te oblije vann meriken TERITWA La Louisianne.  Mwen  di  byen  TERITWA  La louisianne. Mwen  pa  di  l’Etat  de la Louisianne.  TERITWA  La Louisianne  se yon pakèt  tè, anpil, anpil TE ki vinn fè 13 ou 16 eta ki  nan Sid ak nan Lwès  peyi  meriken. Gè lendepandans  la te oblije Napoléon  vann tè sa yo  pou 15 milyon dola  nan mwa desanm  1803. Men meriken pate gen tout lajan sa a nan kès li. Li oblije  ale nan peyi  Angletè  pou li  prete l  15 milyon sa a. Nou wè byen sak pase. Akoz  Napoléon  Bonaparte  pèdi lagè  nan peyi nou tout la, li  oblije vann tout kantite tè sa   yo pou 15 milyon.

   Men sak  pi rèd la   meriken pa  janm di nou MESI, okontrè yo  pran 60 an  pou yo rekonèt endepandans peyi nou an.

   Pèp ayisyen, jenès   ayisyen  louvri  liv  istwa  nou. Chache enfòmasyon, n’ a jwenn plis  bagay toujou pou montre nou poukisa  tout peyi sa  yo pa  jann renmen  nou.

   Pèp  ayisyen, jenès  ayisyen  pa bliye  La  France pèdi lagè a.,men yo  oblije  nou peye yo pou yo rekonèt endepandans  nou  genyen ak fòs ponyèt  nou..

                                 17 OKTOB 1806

   Lendepandans  pwoklame  nan  vil   Gonaïves 1er Janvier 1804  . GRAN FET  TOUPATOU.

   Men tout jeneral yo kite sou kote Dessalines la vle  tout pou yo.  Konspirasyon  sou konspirasyon. Boum 17 Oktòb 1806 mesye yo  asasinen  Dessalines  Nou tout konnen poukisa. Gade  Pon Wouj.Depi asasina  sa a mesye chef ki  pase nan tèt  peyi a kite memwa lanperè  nan labou santi. Kochon , kabrit ak tout  lòt  nou konnen  yo ap viv ansanm ak lanperè a.

    Eske  asasina Dessalines ranje afè  mesye yo ? Nou tout gen repons la ki klè kon dlo Kristal. Batay, batay tout lasent jounen. Boum 1915. Gouvènman  meriken ki t’ap  chache yon okazyon jwenn   li

   Pèp ayisyen, jenès  ayisyen eske 19 an  okipasyon  meriken an ranje  tout bagay pou  nou ? Chak  mounn , chak ayisyen  dwe  reflechi byen. Chak ayisyen dwe  tire konklizyon pa li. Men atensyon : gouvènman meriken pa menm ak pèp americain. Pèp américain menm jan ak pèp  ayisyen  se bon  mounn , bon bagay.

                                            10 Me 1950

   Apre  meriken yo pati men yo kite yon lame ki sèl mèt  nan peyi a.

   16 daoût 1946, eleksyon 2e degre  mennen  DUMARSAIS  ESTIME  nan tèt pouvwa a.

   Dumarsais  Estimé sete yon VIZYONE, yon RASANBLE, yon LIDE  tout bon vre.  Estimé rele  milat yo, boujwa  yo menm jan ak pèp la  nan pouvwa tou nèf  la.

  Ayiti  te  dwe  peyi  meriken 5 milyon dola. Prezidan Estimé voye  yon delegasyon nan Washington  pou negosye pèman dèt la. Gouvènman  meriken  refize negosye. Li mande pou nou peye tout  lajan an nan yon vesman oubyen  y’ap  toujou kenbe finans  peyi dayiti  anba ponyèt  yo.

   “ HEUREUX  MECOMPTE  “ se de mo siblimm,  2 mo istorik   sa  yo  prezidan  ESTIME te di.

   ESTIME kite yon LIDE ( leader ) estraòdinè pwononse  yon diskou san parèy. Tout ayisyen kanpe : peyizan, nèg nan bouk, nèg  lavil, menm boujwa yo  pote kole , pote kontribisyon pa yo: 1 kòb , 2 kòb , 5 kòb,  10 kòb, etc, etc. Tout  moun kontribye. “ Payons la tutelle finançière… payons les 5 millions “. Gade non : MACH   RASANBLEMAN  nan tout kwen peyi a : andeyò  tankou  lavil .

   Avèk mouvman sa a  , Ayiti te vinn jwenn prestij li, fyète li,  respè li toupatou. Men……

   Ayiti ak  lidèship  DUMARSAIS  ESTIME peye 5 milyon dola tengtengendeng, voup vap. Pèp ayisyen, jenès  ayisyen mwen pa gentan ase pou mwen ta ekri jan pèp  ayisyen te santi yo fyè, te  santi yo gran. Nou te  mache ak tèt  nou byen wo, byen dwat  Yo te  rele ESTIME  : TITIME.

   Apre  sa, Titime kòmanse mete pwojè   deyò : PELIGRE ,  BELLADERE  ,  LOUVRI LEKOL TOUPATOU,, PON  nan rantre JEREMIE. Pi gwo  realizasyon an se BICENTENAIRE  Port-au-Prince. Inogirasyon Bisantnè a fèt nan lane 1949. Depi lè sa a touris  kòmanse  rantre nan peyi a.  Ayiti te  rantre  tout bon vre nan kat  mondyal la. Tout  peyi te  bezwen vizite  Ayiti.

   Men atansyon, mesye ki fè sèman  pou  Ayiti pa janm avanse bay  TITIME  yon koudeta nan dat 10 Me 1950. Nou kapak mansyone : Majò  Paul E. magloire ak tout lame yo a, nou jwenn ankò mesye boujwa   yo ak tout anbasad  meriken. Yo met ansanm  e yo twe tout ESPWA pèp ayisyen.

   Pèp ayisyen , jenès  ayisyen nou dwe resisite  DUMARSAIS  ESTIME.

   Depi dat 10 Me  sa a peyi dayiti ap degrengole, l’ap desann ak tout vitès  nan presipis.

   Plis  mesye yo ap òganize eleksyon, plis  ayiti ak tout pèp la ap desann nan presipis, nan fè nwa, nan  yon twou  byen fon.

   Depi apre 10 Me 1950  nou gen yon bann ak yon pakèt mounn san VIZYON  k’ap pase  youn apre  lòt nan yon pouvwa  ki chita nan koripsyon, nan krim, nan devègondaj.

   Eske  jodi a zafè  ELEKSYON y’ap pale yo ap fè bagay yo  chanje ? Poukisa  kominote entènasyonal  la cho konsa? Eske se pa yon lòt okipasyon  pi di , pi rèd y’ap prepare? Eske esklavaj  la pa dwe fini pou pèp ayisyen an? Eske nou pa wè se nan betiz mesye yo ape pase pèp ayisyen  an ? Poukisa mesye anbasadè yo  tout  lasent  jounen ap   pran lapawòl ? Eske se diplomat yo  ye ?

 Kite  nou repete : peyi les Etats-Unis, peyi Canada, peyi la France ak tout lòt yo byen òganize, byen  estriktire. Men poukisa yo pa ede nou mete bon òganizasyon, bon estrikti lakay pa nou ? Eske se sistèm esklavaj  la yo bezwen kenbe  pi  plis  lakay  nou ?

   Politiciens de mon  pays: n’avez-vous pas honte ?

   Ayiti bezwen yon gwoup  RASANBLE, yon gwoup  PATRIYOT, yon  gwoup  VIZYONE  pou pran direksyon chak depatman  jeyografik peyi a. Chak depatman genyen resous pa li. Chak depatman jeyografik genyen mounn ki gen bòn volonte ladann. Chak depatman genyen yon bann  ayisyen byen prepare k’ ap viv nan dyaspora a e ki deside  retounen pou met men ak s ak andedan  yo  pouf è  chanjman  total  kapital, chanjman radical, chanjman nèt al kole nan òganizasyon, nan estrikti peyi a, pou AYITI, peyi nou tout la vinn yon peyi tou nèf ak yon  ESTRIKTI  ORIZONTAL .

   Avèk  ESTRIKTI  ORIZONTA L la

   1 .- Afè  okipasyon peyi a ap  fini  tout bon ( okipasyon 1915 , 1994 , 2004 jis jodi a )

   2 .-  Koudeta  ap kaba paske  pouvwa ap pataje. Li  pap  nan men youn sèl moun men l’ap nan  tout  10  depatman  jeyografik  peyi a.

   3 .- Ekzil  volontè  oubyen  envolontè   ap  kaba  tou. Tout ayisyen dwe rete lakay yo lè yo fini sèvi  peyi a menm jan sa fèt  nan tout lòt  gwo  peyi  yo.

   4 .-  Pwogrè ap fèt  pi rapid  paske  chak depatman kapab estimile, kapab ankouraje  vwazenoubyen rejyon l  san pwoblèm

   5 .-Peyi etranje ap sispann rantre  byen fon nan  politik enteryè peyi a. Anbasadè pap gen dwa lapawòl  tout lasent  jounen

   Pèpa  ayisyen, jenès  ayisyen  peyi  pa  nou  tout la : REVEILLEZ-VOUS !  Armez-vous  de COURAGE de nos ancêtres. Utilisez  votre  CERVEAU !  ORGANISEZ  VOS   RENCONTRES.

  Pèp  ayisyen  . Jeunesse  Haïtienne la  victoire  finale  est à VOUS

   JEUNESSE  HAITIENNE  la  DECENTRALISATION  DU  PAYS  est  l’unique salut  d’HAITI

                VIVE  HAITI  POUR   TOUJOURS

Chesnel  Phanord

79an 9mwa

 24 Septembre 2010